Lập trình với R: vapply và tapply

tapply
tapply

Ở bài viết trước, chúng ta đã học về hai hàm thành viên quan trọng trong R đó là lapply() và sapply(). Cả hai đều nhận đầu vào là list, apply một hàm tương ứng với các phần tử trong list, sau đó kết hợp và trả về kết quả cuối cùng. lapply() luôn trả về một list, trong khi sapply() cố gắng tinh giản kết quả trả về.

Trong bài viết này, ta sẽ học về cách sử dụng vapply() và tapply(), mỗi hàm đóng một vai trò nhất định vào chiến lược Split-Apply-Combine. Chúng ta sẽ sử dụng cùng tập dữ liệu ở bài viết ‘lapply và sapply’.

Tập dữ liệu Flags lấy từ UCI Machine Learning Repository chứa thông tin chi tiết về quốc kỳ của các quốc gia. Để biết thêm thông tin các bạn có thể truy cập tại trang web sau: http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Flags.

vapply

Như thường lệ, chúng ta sẽ quan sát tổng quan tập dữ liệu flags.

flags <- read.csv(url("http://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/flags/flag.data"))

# quan sát 6 dòng đầu tiên của tập dữ liệu
head(flags)
      name landmass zone area population language religion bars stripes
1  Afghanistan    5  1 648     16    10    2  0    3
2    Albania    3  1  29     3    6    6  0    0
3    Algeria    4  1 2388     20    8    2  2    0
4 American-Samoa    6  3  0     0    1    1  0    0
5    Andorra    3  1  0     0    6    0  3    0
6     Angola    4  2 1247     7    10    5  0    2
 colours red green blue gold white black orange mainhue circles crosses
1    5  1   1  0  1   1   1   0  green    0    0
2    3  1   0  0  1   0   1   0   red    0    0
3    3  1   1  0  0   1   0   0  green    0    0
4    5  1   0  1  1   1   0   1  blue    0    0
5    3  1   0  1  1   0   0   0  gold    0    0
6    3  1   0  0  1   0   1   0   red    0    0
 saltires quarters sunstars crescent triangle icon animate text topleft
1    0    0    1    0    0  1    0  0  black
2    0    0    1    0    0  0    1  0   red
3    0    0    1    1    0  0    0  0  green
4    0    0    0    0    1  1    1  0  blue
5    0    0    0    0    0  0    0  0  blue
6    0    0    1    0    0  1    0  0   red
 botright
1  green
2   red
3  white
4   red
5   red
6  black

# quan sát số chiều của tập dữ liệu
dim(flags)
[1] 194 30

# quan sát cấu trúc của tập dữ liệu
str(flags)
'data.frame': 194 obs. of 30 variables:
 $ name   : Factor w/ 194 levels "Afghanistan",..: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 $ landmass : int 5 3 4 6 3 4 1 1 2 2 ...
 $ zone   : int 1 1 1 3 1 2 4 4 3 3 ...
 $ area   : int 648 29 2388 0 0 1247 0 0 2777 2777 ...
 $ population: int 16 3 20 0 0 7 0 0 28 28 ...
 $ language : int 10 6 8 1 6 10 1 1 2 2 ...
 $ religion : int 2 6 2 1 0 5 1 1 0 0 ...
 $ bars   : int 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 ...
 $ stripes  : int 3 0 0 0 0 2 1 1 3 3 ...
 $ colours  : int 5 3 3 5 3 3 3 5 2 3 ...
 $ red    : int 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 ...
 $ green   : int 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ blue   : int 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 ...
 $ gold   : int 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 ...
 $ white   : int 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 ...
 $ black   : int 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 ...
 $ orange  : int 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 ...
 $ mainhue  : Factor w/ 8 levels "black","blue",..: 5 7 5 2 4 7 8 7 2 2 ...
 $ circles  : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ crosses  : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ saltires : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ quarters : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ sunstars : int 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 ...
 $ crescent : int 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ triangle : int 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 ...
 $ icon   : int 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 ...
 $ animate  : int 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 ...
 $ text   : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ topleft  : Factor w/ 7 levels "black","blue",..: 1 6 4 2 2 6 7 1 2 2 ...
 $ botright : Factor w/ 8 levels "black","blue",..: 5 7 8 7 7 1 2 7 2 2 ...

# tổng hợp thông tin về tập dữ liệu
summary(flags)
       name    landmass     zone      area    
 Afghanistan  : 1  Min.  :1.000  Min.  :1.000  Min.  :  0.0 
 Albania    : 1  1st Qu.:3.000  1st Qu.:1.000  1st Qu.:  9.0 
 Algeria    : 1  Median :4.000  Median :2.000  Median : 111.0 
 American-Samoa: 1  Mean  :3.572  Mean  :2.211  Mean  : 700.0 
 Andorra    : 1  3rd Qu.:5.000  3rd Qu.:4.000  3rd Qu.: 471.2 
 Angola    : 1  Max.  :6.000  Max.  :4.000  Max.  :22402.0 
 (Other)    :188                          
  population     language    religion     bars    
 Min.  :  0.00  Min.  : 1.00  Min.  :0.000  Min.  :0.0000 
 1st Qu.:  0.00  1st Qu.: 2.00  1st Qu.:1.000  1st Qu.:0.0000 
 Median :  4.00  Median : 6.00  Median :1.000  Median :0.0000 
 Mean  : 23.27  Mean  : 5.34  Mean  :2.191  Mean  :0.4536 
 3rd Qu.: 14.00  3rd Qu.: 9.00  3rd Qu.:4.000  3rd Qu.:0.0000 
 Max.  :1008.00  Max.  :10.00  Max.  :7.000  Max.  :5.0000 
                                  
  stripes     colours      red       green    
 Min.  : 0.000  Min.  :1.000  Min.  :0.0000  Min.  :0.0000 
 1st Qu.: 0.000  1st Qu.:3.000  1st Qu.:1.0000  1st Qu.:0.0000 
 Median : 0.000  Median :3.000  Median :1.0000  Median :0.0000 
 Mean  : 1.552  Mean  :3.464  Mean  :0.7887  Mean  :0.4691 
 3rd Qu.: 3.000  3rd Qu.:4.000  3rd Qu.:1.0000  3rd Qu.:1.0000 
 Max.  :14.000  Max.  :8.000  Max.  :1.0000  Max.  :1.0000 
                                  
   blue       gold      white      black   
 Min.  :0.0000  Min.  :0.0000  Min.  :0.0000  Min.  :0.000 
 1st Qu.:0.0000  1st Qu.:0.0000  1st Qu.:1.0000  1st Qu.:0.000 
 Median :1.0000  Median :0.0000  Median :1.0000  Median :0.000 
 Mean  :0.5103  Mean  :0.4691  Mean  :0.7526  Mean  :0.268 
 3rd Qu.:1.0000  3rd Qu.:1.0000  3rd Qu.:1.0000  3rd Qu.:1.000 
 Max.  :1.0000  Max.  :1.0000  Max.  :1.0000  Max.  :1.000 
                                  
   orange     mainhue   circles     crosses   
 Min.  :0.000  red  :71  Min.  :0.0000  Min.  :0.0000 
 1st Qu.:0.000  blue  :40  1st Qu.:0.0000  1st Qu.:0.0000 
 Median :0.000  green :31  Median :0.0000  Median :0.0000 
 Mean  :0.134  white :22  Mean  :0.1701  Mean  :0.1495 
 3rd Qu.:0.000  gold  :19  3rd Qu.:0.0000  3rd Qu.:0.0000 
 Max.  :1.000  black : 5  Max.  :4.0000  Max.  :2.0000 
         (Other): 6                  
  saltires     quarters     sunstars     crescent   
 Min.  :0.00000  Min.  :0.0000  Min.  : 0.000  Min.  :0.0000 
 1st Qu.:0.00000  1st Qu.:0.0000  1st Qu.: 0.000  1st Qu.:0.0000 
 Median :0.00000  Median :0.0000  Median : 0.000  Median :0.0000 
 Mean  :0.09278  Mean  :0.1495  Mean  : 1.387  Mean  :0.0567 
 3rd Qu.:0.00000  3rd Qu.:0.0000  3rd Qu.: 1.000  3rd Qu.:0.0000 
 Max.  :1.00000  Max.  :4.0000  Max.  :50.000  Max.  :1.0000 
                                   
  triangle      icon      animate      text    
 Min.  :0.0000  Min.  :0.0000  Min.  :0.000  Min.  :0.00000 
 1st Qu.:0.0000  1st Qu.:0.0000  1st Qu.:0.000  1st Qu.:0.00000 
 Median :0.0000  Median :0.0000  Median :0.000  Median :0.00000 
 Mean  :0.1392  Mean  :0.2526  Mean  :0.201  Mean  :0.08247 
 3rd Qu.:0.0000  3rd Qu.:0.7500  3rd Qu.:0.000  3rd Qu.:0.00000 
 Max.  :1.0000  Max.  :1.0000  Max.  :1.000  Max.  :1.00000 
                                  
  topleft   botright 
 black :12  red  :69 
 blue :43  blue  :47 
 gold : 6  green :40 
 green :32  white :17 
 orange: 4  black : 9 
 red  :56  gold  : 9 
 white :41  (Other): 3

Như ở phần trước, hàm unique() trả về một vector chứa các giá trị đơn nhất từ đối tượng truyền vào. Do đó, sapply(flags, unique) sẽ trả về list một vector chứa các giá trị đơn nhất cho từng cột dữ liệu của flags.

Khi làm việc trong môi trường tương tác (interactive at the prompt), chúng ta sẽ ít khi bị nhầm lẫn vì bạn có thể nhìn thấy kết quả ngay tức thì, từ đó có thể chỉnh sửa lại tính toán của mình. Tuy nhiên, khi làm việc trên môi trường không tương tác (non-interactively: khi viết functions), chúng ta dễ dự đoán sai kết quả trả về. Vì vậy, chúng ta cần cảnh giác hơn bằng cách sử dụng hàm vapply().

Trong khi sapply() cố gắng tinh giản kết quả trả về thì vapply() cho phép bạn lựa chọn định dạng kết quả trả về một cách tường minh. Nếu như kết quả trả về không khớp với định dạng mà bạn chọn, vapply() sẽ đưa ra thông báo lỗi và dừng hẳn chương trình. Việc làm này có thể ngăn chặn được các vấn đề quan trọng trong code của bạn khi bạn dự đoán sai kết quả trả về do nhầm lẫn.

Chúng ta sẽ thử dòng lệnh vapply(flags, unique, numeric(1)). Dòng lệnh này có nghĩa là bạn mong muốn mỗi phần tử trong kết quả trả về là numeric vector có độ dài là 1. Trong khi điều này không đúng, bạn sẽ nhận một thông báo lỗi.

vapply(flags, unique, numeric(1))
Error in vapply(flags, unique, numeric(1)) : values must be length 1,
 but FUN(X[[1]]) result is length 194

Sử dụng lại hàm sapply(flags, class) để trả về một character vector chứa tên kiểu dữ liệu cho các cột thuộc tính trong tập dữ liệu. Giả sử chúng ta muốn lựa chọn định dạng trả về như sapply() bằng cách sử dụng hàm vapply() ta sẽ làm như sau.

sapply(flags, class)
   name  landmass    zone    area population  language  religion 
 "factor" "integer" "integer" "integer" "integer" "integer" "integer" 
   bars  stripes  colours    red   green    blue    gold 
 "integer" "integer" "integer" "integer" "integer" "integer" "integer" 
   white   black   orange  mainhue  circles  crosses  saltires 
 "integer" "integer" "integer"  "factor" "integer" "integer" "integer" 
 quarters  sunstars  crescent  triangle    icon  animate    text 
 "integer" "integer" "integer" "integer" "integer" "integer" "integer" 
  topleft  botright 
 "factor"  "factor"

vapply(flags, class, character(1))
   name  landmass    zone    area population  language  religion 
 "factor" "integer" "integer" "integer" "integer" "integer" "integer" 
   bars  stripes  colours    red   green    blue    gold 
 "integer" "integer" "integer" "integer" "integer" "integer" "integer" 
   white   black   orange  mainhue  circles  crosses  saltires 
 "integer" "integer" "integer"  "factor" "integer" "integer" "integer" 
 quarters  sunstars  crescent  triangle    icon  animate    text 
 "integer" "integer" "integer" "integer" "integer" "integer" "integer" 
  topleft  botright 
 "factor"  "factor"

Đối số ‘character(1)’ mách cho R biết rằng chúng ta mong muốn hàm class() trả về một character vector có độ dài là 1 khi áp dụng lên từng cột thuộc tính của Flags. Dĩ nhiên, kết quả trả về tương tự như hàm sapply().

Bạn có thể nghĩ rằng vapply() sẽ an toàn hơn sapply(), khi nó đòi hỏi bạn phải chỉ định kết quả trả về, thay vì để R cố gắng tinh giản kết quả cho bạn. Thêm vào đó, vapply() có tốc độ xử lý nhanh hơn sapply() trên tập dữ liệu lớn. Tuy nhiên, khi phân tích dữ liệu theo kiểu tương tác (interactively at the prompt), sapply() sẽ tiết kiệm thời gian trong việc nhập lệnh.

tapply

Khi phân tích dữ liệu, bạn muốn tách dữ liệu của mình thành các nhóm dựa trên giá trị của một vài cột thuộc tính. Sau đó, ta áp dụng một function lên các thành viên trong nhóm này. Hàm tiếp theo chúng ta sẽ khảo sát đó là tapply(), sẽ hỗ trợ chúng ta làm điều này.

Cột thuộc tính ‘landmass’ trong tập dữ liệu gồm các giá trị integer nằm trong khoảng 1 và 6, mỗi giá trị thể hiện một phần khác nhau trên bản đồ thế giới. Sử dụng hàm table() để xem có bao nhiêu flags/countries nằm trong từng nhóm trên.

table(flags$landmass)
 1 2 3 4 5 6 
31 17 35 52 39 20 

Cột thuộc tính ‘animate” trong tập dữ liệu chứa giá trị 1 nếu quốc kì của quốc gia đó chứa một biểu tượng animate (ví dụ như một con chim ưng, một cái cây, một bàn tay) và 0 ngược lại. Sử dụng hàm table() để xem có bao nhiêu quốc kì chứa các biểu tượng này.

table(flags$animate)
 0  1 
155 39

Kết quả trên cho chúng ta biết có 39 quốc kì chứa các biểu tượng animate (animate = 1) và 155 không có animate (animate = 0).

Sử dụng hàm tapply(flags$animate, flags$landmass, mean) để tính giá trị trung bình cho cột thuộc tính ‘animate’ ứng với từng châu lục ‘landmass’. Khi đó, ta sẽ có số lượng trung bình của các quốc kì có biểu tượng ‘animate’ nằm trong từng châu lục.

tapply(flags$animate, flags$landmass, mean)
    1     2     3     4     5     6 
0.4193548 0.1764706 0.1142857 0.1346154 0.1538462 0.3000000

Châu lục đầu tiên (landmass = 1) thuộc North America có tỉ lệ cao nhất so với các châu lục còn lại về số quốc kì có biểu tượng animate (0.4194).

Trong bài viết này, chúng ta đã học về cách sử dụng hàm vapply() để có kết quả trả về an toàn hơn thay vì sử dụng hàm sapply(), hàm này đặc biệt hữu ích khi bạn viết functions của riêng mình. Đồng thời, chúng ta cũng đã học cách sử dụng hàm tapply() để tách dữ liệu của chúng ta thành từng nhóm dựa trên giá trị của một vài cột thuộc tính, sau đó áp dụng một hàm tính toán nào đó lên từng nhóm này. Các hàm này sẽ hỗ trợ bạn thao tác tốt hơn trong quá trình phân tích dữ liệu.

Nguồn tham khảo: http://swirlstats.com/

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s