Exploratory Data Analysis: K Means Clustering

K Means Clustering
K Means Clustering

Trong bài viết này, ta sẽ khảo sát về k-means clustering, một cách đơn giản khác để quan sát tập dữ liệu đa chiều (multi-dimensional data). Tương tự như hierarchical clustering, kĩ thuật này hữu ích khi bước đầu phân tích dữ liệu (quan sát mối quan hệ giữa các điểm dữ liệu, thuộc tính). Phương pháp k-means tập trung quy hoạch các điểm dữ liệu thành k nhóm sao cho các điểm dữ liệu trong từng nhóm này có khoảng cách so với điểm trung tâm là nhỏ nhất. Để minh họa phương pháp k means, ta sẽ tạo các điểm ngẫu nhiên như bài trước (hierarchical clustering). Sau đó, ta sẽ lần lượt tiến hành từng bước trong phương pháp này.

Random points
Random points

K-means là phương pháp gom nhóm dữ liệu đỏi hỏi chúng ta phải xác định trước số lượng k muốn gom nhóm. Khi ta đã chọn được giá trị k, ta sẽ khởi tạo k giá trị trung tâm (centroid) cho từng nhóm này. Tiếp theo, ta gán các điểm dữ liệu này vào k nhóm tương ứng dựa vào khoảng cách so với giá trị trung tâm. Khi hoàn tất việc gom nhóm ban đầu, ta tiến hành cập nhật lại k giá trị trung tâm (centroid) một lần nữa bằng cách lấy trung bình cộng tạo độ các điểm trong nhóm. Khi đã cập nhật các giá trị trung tâm, ta sẽ tính lại khoảng cách giữa các điểm quan sát so với các giá trị trung tâm để gom nhóm các điểm dữ liệu này lại một lần nữa. Tương tự như vậy, ta cập nhật lại giá trị trung tâm và tiến hành gom nhóm các điểm dữ liệu. Quá trình này hoàn thành khi thỏa một số điều kiện cho trước ví dụ như ta chỉ cho phép thuật toán lặp khoảng 10 lần hay lặp cho đến khi giá trị trung tâm không thay đổi.

Như vậy, trước tiên ta cần xác định số k cần gom nhóm, độ đo khoảng cách, và khởi tạo các giá trị trung tâm (centroid). Kết thúc giải thuật, k-means clustering trả về vị trí các giá trị trung tâm cũng như danh sách các điểm dữ liệu thuộc về k nhóm này. Quan sát các điểm dữ liệu ngẫu nhiên ta vừa tạo ra ở trên. Tọa độ của các điểm này được lưu vào 2 vectors x và y. Bằng việc quan sát, ta đoán tập dữ liệu này có thể gom lại thành 3 nhóm. Do đó, ta sẽ chọn số k bằng 3 và khởi tạo các giá trị trung tâm cho mỗi nhóm này. Ta tạo hai vector có độ dài bằng 3 để chứa tọa độ của các giá trị trung tâm là cx và cy. Để thuận tiện cho việc truy xuất, ta sẽ lưu chúng vào ma trận 2 dòng 3 cột. Tạo độ x tương ứng với dòng 1, và y là dòng 2.

cmat
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  1 1.8 2.5
[2,]  2 1.0 1.5

Tọa độ các điểm trung tâm gồm (1,2), (1.8,1) và (2.5,1.5). Ta sẽ chấm điểm các giá trị trung tâm này lên biểu đồ với hàm points() trong R.

points(cx,cy,col=c("red","orange","purple"),pch=3,cex=2,lwd=2)
Initial centroids
Initial centroids

Ta thấy giá trị trung tâm (1,2) có màu đỏ, (1.8,1) có màu cam, (2.5,1.5) có màu tía. Tiếp theo, ta sẽ tính khoảng cách giữa các điểm dữ liệu so với các giá trị trung tâm. Ta có 12 điểm dữ liệu và 3 giá trị trung tâm. Do đó, tổng khoảng cách cần phải tính là 3 x 12 = 36. Ta sử dụng hàm mdist để tính các khoảng cách này.

mdist <- function(x,y,cx,cy){
 distTmp <- matrix(NA,nrow=3,ncol=12)
 distTmp[1,] <- (x-cx[1])^2 + (y-cy[1])^2
 distTmp[2,] <- (x-cx[2])^2 + (y-cy[2])^2
 distTmp[3,] <- (x-cx[3])^2 + (y-cy[3])^2
 return(distTmp)
}

# tính khoảng cách các điểm dữ liệu so với giá trị trung tâm
distTmp <- mdist(x,y,cx,cy)
distTmp
     [,1]   [,2]   [,3]   [,4]   [,5]   [,6]   [,7]
[1,] 1.392885 0.9774614 0.7000680 1.264693 1.1894610 1.2458771 0.8113513
[2,] 1.108644 0.5544675 0.3768445 1.611202 0.8877373 0.7594611 0.7003994
[3,] 3.461873 2.3238956 1.7413021 4.150054 0.3297843 0.2600045 0.4887610
     [,8]   [,9]   [,10]   [,11]   [,12]
[1,] 1.026750 4.5082665 4.5255617 4.8113368 4.0657750
[2,] 2.208006 1.1825265 1.0540994 1.2278193 1.0090944
[3,] 1.337896 0.3737554 0.4614472 0.5095428 0.2567247

Tiếp theo, ta sẽ gom nhóm các điểm dữ liệu vào các nhóm tương ứng. Ta duyệt từng cột dữ liệu trong ma trận distTmp và gom điểm dữ liệu này vào nhóm có khoảng cách gần nó nhất. Ví dụ như điểm dữ liệu nằm ở cột 6, giá trị khoảng cách nhỏ nhất là 0.2600045, nên ta sẽ gom điểm này vào nhóm 3. Ta sẽ sử dụng hàm which.min để hoàn thành tác vụ này.

newClust <- apply(distTmp,2,which.min)
newClust
[1] 2 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 3

Theo kết quả trên, rõ ràng điểm dữ liệu thứ 6 được gom vào nhóm 3. Ta thấy 3 điểm đầu tiên được gom vào nhóm 2 (giá trị trung tâm màu cam), và chỉ có 2 điểm (4 và 8) được gom vào nhóm 1 (giá trị trung tâm màu đỏ). Ta thử tô màu dữ liệu tương ứng với giá trị gom nhóm trên.

points(x,y,pch=19,cex=2,col=cols1[newClust])

Finish iteration 1

Tiếp theo, ta cập nhật lại tọa độ các giá trị trung tâm dựa trên tọa độ trung bình của từng nhóm dữ liệu vừa được gom nhóm ở trên. Ta tiến hành tính giá trị trung bình cho tọa độ x và tọa độ y.

# giá trị trung bình theo tọa độ x
newCx <- tapply(x,newClust,mean)
newCx
    1    2    3
1.210767 1.010320 2.498011

# giá trị trung bình theo tọa độ y
newCy <- tapply(y,newClust,mean)
newCy
    1    2    3
1.730555 1.016513 1.354373

Bây giờ, ta có thể biểu diễn các giá trị trung tâm mới này lên biểu đồ.

points(newCx,newCy,col=cols1,pch=8,cex=2,lwd=2)

Update centroids 1

Ta có thể thấy các giá trị trung tâm tiến gần hơn đến nhóm của mình. Cứ như vậy, ta lại tính khoảng cách giữa các điểm dữ liệu so với các giá trị trung tâm vừa mới cập nhật bằng hàm mdist().

distTmp2 <- mdist(x,y,newCx,newCy)
distTmp2
      [,1]    [,2]   [,3]   [,4]   [,5]   [,6]   [,7]
[1,] 0.98911875 0.539152725 0.2901879 1.0286979 0.7936966 0.8004956 0.4650664
[2,] 0.09287262 0.002053041 0.0734304 0.2313694 1.9333732 1.8320407 1.4310971
[3,] 3.28531180 2.197487387 1.6676725 4.0113796 0.4652075 0.3721778 0.6043861
     [,8]   [,9]  [,10]   [,11]   [,12]
[1,] 1.028698 3.3053706 3.282778 3.5391512 2.9345445
[2,] 2.926095 3.5224442 3.295301 3.5990955 3.2097944
[3,] 1.643033 0.2586908 0.309730 0.3610747 0.1602755

Tiếp theo, ta sẽ chọn ra khoảng cách nhỏ nhất để gom các điểm vào các nhóm tương ứng.

newClust2 <- apply(distTmp2,2,which.min)
newClust2
[1] 2 2 2 2 3 3 1 1 3 3 3 3

Ta sẽ gán lại giá trị màu cho các điểm dữ liệu sau khi cập nhật lại nhóm mới.

points(x,y,pch=19,cex=2,col=cols1[newClust2])

Update clusters

Ta có thể thấy hai điểm 4 và 7 đã chuyển sang nhóm mới, 4 chuyển từ nhóm 1 sang 2 (đỏ sang cam), và 7 chuyển từ 3 sang 2 (tía sang đỏ). Ta lại tiếp tục cập nhật lại giá trị trung tâm.

giá trị trung bình theo tọa độ x
finalCx <- tapply(x,newClust2,mean)
    1     2     3
1.8878628 0.8904553 2.6001704

giá trị trung bình theo tọa độ y
finalCy <- tapply(y,newClust2,mean)
    1    2    3
2.157866 1.006871 1.274675

Ta có thể biểu diễn các giá trị trung tâm vừa mới cập nhật lên biểu đồ.

points(finalCx,finalCy,col=cols1,pch=9,cex=2,lwd=2)

Finish example

Nếu tiếp tục cập nhật lại việc gom nhóm ta có thể thấy điểm 5 đến 8 sẽ thuộc về nhóm đỏ, điểm 1 đến 4 vẫn thuộc nhóm cam, và điểm 9 đến 12 thuộc nhóm tía. Sau từng bước thực hiện giải thuật k-means trên, bạn sẽ tự hỏi liệu R có cung cấp cho chúng ta hàm nào tương tự như vậy không. Dĩ nhiên, R cung cấp cho chúng ta hàm kmeans() để thực hiện các tác vụ trên. Ta quan tâm đến các đối số x (ma trận tập dữ liệu), centers (giá trị k muốn gom nhóm), iter.max (vòng lặp tối đa), nstart (chọn giá trị k ngẫu nhiên). Ta thử gọi hàm kmeans với hai đối số là dataFrame (chứa tọa độ x và y của 12 điểm dữ liệu) và centers (k giá trị muốn gom nhóm) bằng 3.

kmObj <- kmeans(dataFrame,centers=3)
kmObj
K-means clustering with 3 clusters of sizes 2, 8, 2

Cluster means:
     x     y
1 0.6447237 0.9113461
2 2.4220935 1.4954726
3 1.1361870 1.1023953

Clustering vector:
 [1] 1 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Within cluster sum of squares by cluster:
[1] 0.03479993 3.96919665 0.02904713
 (between_SS / total_SS = 64.0 %)

Available components:

[1] "cluster"   "centers"   "totss"    "withinss"   "tot.withinss"
[6] "betweenss"  "size"     "iter"     "ifault"

Hàm kmeans() trả về thông tin gom nhóm cho tập dữ liệu ban đầu. Ta có thể truy suất thuộc tính iter cho biết số vòng lặp của kmeans như sau:

kmObj$iter
[1] 2

Dựa vào các thông tin trong kmObj ta có thể biểu diễn kết quả gom nhóm dữ liệu của kmeans ra biểu đồ:

plot(x,y,col=kmObj$cluster,pch=19,cex=2)
points(kmObj$centers,col=c("black","red","green"),pch=3,cex=3,lwd=3)

kmeans

Bây giờ, ta sẽ quan sát kết quả gom nhóm của kmeans bị ảnh hưởng như thế nào nếu ta chọn số k khác 3 bằng cách truyền đối số nstart. Ví dụ ta muốn kmeans gom nhóm tập dữ liệu với k bằng 6. Ta lặp lại lệnh gom nhóm này 3 lần để thấy sự khác biệt trong kết quả gom nhóm.

# lặp lại hàm này 3 lần
plot(x,y,col=kmeans(dataFrame,6)$cluster,pch=19,cex=2)
kmeans 1
kmeans 1
kmeans 2
kmeans 2
kmeans 3
kmeans 3

Như vậy qua bài viết trên, khi làm việc với k-means, trước tiên, ta cần xác định số k mà mình muốn gom nhóm. Giải thuật dừng khi đạt tới ngưỡng điều kiện cho phép như giới hạn số vòng lặp. Hy vọng ta có thể hiểu hơn về tập dữ liệu của mình nhờ công cụ này.

Nguồn tham khảo: http://swirlstats.com/

Advertisements

One thought on “Exploratory Data Analysis: K Means Clustering

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s