Statistical Inference: Xác suất (Probability)

distribution

distribution

Trong bài viết này, ta sẽ khảo sát các khái niệm về xác suất (probability), là một số thực diễn tả khả năng xảy ra của một biến cố (event, outcome). Ta sử dụng các ví dụ về tung xúc sắc và rút các lá bài để minh hoạ cho các khái niệm này. Tiếp tục đọc