Tiền xử lý dữ liệu (Horse Colic dataset)

Trong bài viết này, ta sẽ áp dụng những kiến thức liên quan đến lấy và làm sạch dữ liệu (gọi chung là tiền xử lý dữ liệu) trên tập dữ liệu Horse Colic (chứng đau bụng ở ngựa). Để dễ tiếp cận, các thao tác được thực hiện với Weka.

Horse Colic
Horse Colic

Tập dữ liệu: horse-colic
Địa chỉ: http://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/horse-colic/horse-colic.data
Mô tả: http://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/horse-colic/horse-colic.names
Github: https://github.com/ongxuanhong/Preprocessing-with-horse-colic-dataset

Continue reading “Tiền xử lý dữ liệu (Horse Colic dataset)”

Advertisements