Lập trình MapReduce với Python

Trong bài viết này, ta sẽ thiết kế và cài đặt các thuật toán MapReduce cho các tác vụ xử lý dữ liệu thông thường. Mô hình lập trình MapReduce được đề xuất trong một bài báo năm 2004 từ một nhóm nghiên cứu tại Google. MapReduce là một mô hình đơn giản để xử lý song song các tập dữ liệu lớn (Big Data).

MapReduce
MapReduce

Bài viết này giúp bạn làm quen với tư duy lập trình MapReduce. Ta sẽ sử dụng tập dữ liệu nhỏ để dễ kiểm tra kết quả thực thi cũng như để quan sát hoạt động bên trong MapReduce như thế nào. Mọi tập tin và dữ liệu liên quan đến bài viết được lưu tại Github: https://github.com/ongxuanhong/MapReduce-with-Python.

Continue reading “Lập trình MapReduce với Python”

Advertisements