Hướng dẫn cài đặt Hadoop

Setup Hadoop

Setup Hadoop

Hadoop được hỗ trợ bởi nền tảng GNU/Linux và hoạt động tốt trên môi trường này. Vì vậy, chúng ta phải sử dụng hệ điều hành Linux để cài đặt Hadoop. Trong trường hợp bạn có một hệ điều hành khác Linux, bạn có thể sử dụng phần mềm VirtualBox để cài hệ điều hành Linux (bài viết sử dụng Ubuntu 14.04 LTS).
Tiếp tục đọc