Xây dựng ứng dụng web Taxi với Shiny

NYC yellow taxi

NYC yellow taxi

Trong bài viết này, ta sẽ cùng nhau xây dựng một web app tương tự như app này. Ta sẽ sử dụng tập dữ liệu taxi trong tháng 1/2015 được cung cấp bởi the NYC Taxi & Limousine Commission. Ta cần cài đặt RStudio để xây dựng ứng dụng này. Do tập dữ liệu rất lớn (khoảng vài trăm MB) nên ta sẽ tạo một mẫu dữ liệu nhỏ hơn để dễ dàng thao tác (download tập dữ liệu ở đây).

Tiếp tục đọc