Statistical inference: Thiết kế thực nghiệm

Experimental design
Experimental design

Trong bài viết này, ta sẽ nói về các nguyên tắc trong thiết kế thực nghiệm và các thuật ngữ dùng trong quy trình này.
Tiếp tục đọc “Statistical inference: Thiết kế thực nghiệm”

Advertisement

Getting and cleaning data: Các phương pháp lấy mẫu (Sampling)

Tasting soup
Tasting soup

Trong bài viết này, ta sẽ khảo sát một số vấn đề liên quan đến quần thể, các phương pháp lấy mẫu và những sai lầm chủ quan thường mắc phải khi lấy mẫu.
Tiếp tục đọc “Getting and cleaning data: Các phương pháp lấy mẫu (Sampling)”