Các thuật ngữ trong Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Natural Language Processing
Natural Language Processing

Vai trò của Xử lý ngôn ngữ tự nhiên-XLNNTN (Natural Language Processing-NLP) trong khai thác Big Data là không thể phủ nhận trong bối cảnh phát triển của doanh nghiệp hiện nay. Đối với ngôn ngữ tiếng Anh, ta đã được kế thừa nhiều tri thức cũng như nhiều công cụ có sẵn để áp dụng ngay vào thực tiễn. Tuy nhiên, đối với ngôn ngữ tiếng Việt, ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn (nhân sự có chuyên môn còn hạn chế, ngữ liệu để huấn luyện chưa đủ lớn) bên cạnh những cơ hội rất lớn (thị trường Việt Nam chưa được khai thác) cho những ai đam mê lĩnh vực này.

Vì vậy, trong bài viết này, tôi xin lập ra danh sách các thuật ngữ thường gặp trong NLP để tiện tham khảo cũng như giúp cho những bạn mới bắt đầu có thể nhanh chóng tra cứu sơ để tiến hành nghiên cứu ngay các tài liệu khoa học. Bài viết sẽ luôn được cập nhật. Nếu có các thuật ngữ chưa rõ, các bạn có thể comment để chúng ta tiếp tục mở rộng thêm danh sách này.

Natural Language Processing (NLP) – Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là lĩnh vực Khoa học máy tính kết hợp giữa Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) và Ngôn ngữ học tính toán (Computational Linguistics) nhằm tập trung xử lý tương tác giữa con người và máy tính sao cho máy tính có thể hiểu hay bắt chước được ngôn ngữ của con người. Các ứng dụng thường thấy như hiện nay là Siri, Cortana và Google Now.

Siri vs Google Now vs Cortana
Siri vs Google Now vs Cortana

Ambiguity – nhập nhằng (ở nhiều cấp độ: lexical – từ vựng, morphological – hình vị, syntactic – cú pháp, semantic – ngữ nghĩa, domain – lĩnh vực). Ví dụ nhập nhằng từ “đậu” đại diện cho một hành động hay “đậu” đại diện cho một loài thực vật trong câu “Con ruồi đậu mâm xôi đậu”.

Pre-processing – tiền xử lý dữ liệu, xử lý sơ bộ văn bản: xóa bỏ những kí tự, những mã điều khiển, những vùng không cần thiết cho hệ thống gồm: tách đoạn/câu/từ (paragraph/sentence/word segmentation), làm sạch (cleaning), tích hợp (integreation), chuyển đổi (transformation), giảm số chiều (reduction).

ETL input output
ETL input output

Morphological analysis (Phân tích hình thái)

 • Phân tích phụ tố (affix): ví dụ anti-comput-er-iza-tion
 • Xử lý từ ghép (compound word): ví dụ carry out, out of sight, out of mind
 • Xử lý các trường hợp tỉnh lược (ellipsis): I’m, o’clock, Dr.
 • Nhận diện tên riêng: John, Bush, IBM
 • Nhân diện ranh giới từ (word boundary): tiếng Việt một từ có nhiều tiếng. Ví dụ: chúm chím, tuổi tác, hỏi han, tối om, giáo viên, hiện đại hóa, …

Parser (Phân tích ngữ pháp)

 • Gán nhãn từ loại (Part Of Speech – POS tagging): một từ có nhiều từ loại (Danh từ, Động từ, Tính từ, …)
 • Gán nhãn ranh giới ngữ: đâu là bắt đầu, kết thúc của các ngữ (phrase). Ví dụ ngữ danh từ, ngữ động từ, …
 • Gán nhãn quan hệ ngữ pháp (grammatical relation)
 • Gán nhãn cây cú pháp (parse tree)
Parse tree
Parse tree

Anaphora – khử nhập nhằng thế đại từ. Ví dụ “The monkey ate the banana because it was hungry”. Đại từ “it” thay thế cho monkey hay banana.

Pragmatics – phân tích ngữ dụng: từ “sentence” trong phân tích văn phạm có nghĩa là câu, trong luật pháp có nghĩa là án tù. Do vậy, ta cần xem xét toàn bộ văn bản để đưa ra ý nghĩa chính xác.

Corpus/Corpora – “ngữ liệu” là những “dữ liệu, cứ liệu của ngôn ngữ”, tức là những chứng cứ thực tế sử dụng ngôn ngữ, được dùng để kiểm chứng các quy luật của ngôn ngữ trong quá trình phân tích thông kê hay kiểm định giả thuyết thống kê của các mô hình dự đoán.

Corpus
Corpus

Information Extraction – là tiến trình rút trích ra các thông tin có cấu trúc một cách tự động từ các nguồn dữ liệu không cấu trúc hay bán cấu trúc (unstructured/semi-structure) ví dụ như các tài liệu văn bản hay các trang web.

Information Extraction
Information Extraction

Named Entity Recognition (NER) – là tiến trình xác định và phân loại các phần tử trong văn bản vào các danh mục được định nghĩa trước như tên người, tên tổ chức, địa điểm, giá trị tiền tệ, tỷ lệ phần trăm,…

Named Entity Recognition
Named Entity Recognition

Sentiment Analysis -sử dụng các kĩ thuật NLP để rút trích thông tin chủ quan của người dùng từ một câu nói hay một văn bản. Đây cũng là kĩ thuật khai thác ý kiến người dùng xem họ đang có thái độ tích cực hay tiêu cực về sản phẩm của công ty.

Sentiment Analysis
Sentiment Analysis

Bag of Words -mô hình thường dùng trong các tác vụ phân lớp văn bản (Text Classification). Thông tin sẽ được biểu diễn thành tập các từ đi kèm với tần xuất xuất hiện của mỗi từ này trong văn bản. Bag of Words được dùng như feature để huấn luyện cho classifier.

Bag of Words
Bag of Words

Explicit Semantic Analysis (ESA) -là tiến trình giúp máy hiểu được ý nghĩa của văn bản, được sử dụng trong Information Retrieval, Document Classification, Semantic Relatedness calculation (độ tương tự về ý nghĩa giữa các từ hay văn bản)

Latent Semantic Analysis (LSA) -tiến trình phân tích quan hệ giữa các văn bản và các từ. Đầu ra là mối liên quan giữa các khái niệm, văn bản, và các từ. LSA giả sử các từ gần nhau về mặt ý nghĩa sẽ xuất hiện trong các văn bản tương tự.

Latent Semantic Analysis
Latent Semantic Analysis

Latent Dirichlet Allocation (LDA) – kĩ thuật Topic Modeling thường dùng, ý tưởng của LDA dựa trên nguyên lý mỗi topic là phân bố của các từ, mỗi văn bản là sự trộn lẫn giữa nhiều topic, và mỗi từ phân bố vào một trong những topic này.

Latent Dirichlet Allocation
Latent Dirichlet Allocation

Tra cứu nhanh bảng thuật ngữ

Thuật ngữ Ý nghĩa
ambiguity tính nhập nhằng
computer ngành máy tính
linguistics ngôn ngữ học
computational linguistics ngôn ngữ học tính toán
applied linguistics ngôn ngữ học ứng dụng
mathematical linguistics ngôn ngữ học toán
acl – association for computational linguistics hiệp hội ngôn ngữ học máy tính
spelling checker kiểm lỗi chính tả
grammar checker kiểm lỗi văn phạm
thesaurus từ điển đồng nghĩa
text analyzer phân tích văn bản
text classification phân loại văn bản
text summarization tóm tắt văn bản
voice synthesis tổng hợp tiếng nói
automatic translation dịch tự động
interlingual liên ngôn ngữ nhằm biểu diễn chung cho tất cả các ngôn ngữ chính trên thế giới để tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi thông tin.
formal language ngôn ngữ hình thức
formalization hình thức hóa
machine readable dictionary từ điển điện tử dành cho máy
corpus – linguistics ngôn ngữ học ngữ liệu
corpus – based dựa trên ngữ liệu
statistical linguistics ngôn ngữ học thống kê
tagset hệ thống nhãn
toolkit các công cụ
pragmatic relation quan hệ võ đoán (quan hệ mà không thể giải thích được lý do, quan hệ chỉ do quy ước,thói quen của cộng đồng)
phonetics âm vị-đơn vị âm thanh nhỏ nhất để cấu tạo và khu biệt về mặt biểu hiện vật chất (âm thanh) của các đơn vị khác. Ví dụ: k-a-d(card);b-i-g(big)
morpheme hình vị-đơn vị nhỏ nhất mang nghĩa (nghĩa ngữ pháp hay nghĩa từ vựng) được cấu tạo bởi các âm vị. Ví dụ: read-ing;book-s
word từ–đơn vị mang nghĩa độc lập; được cấu tạo bởi (các) hình vị; có chức năng định danh. Ví dụ: I-am-reading-my–books.
phrase ngữ-gồm hai hay nhiều từ có quan hệ ngữ pháp hay ngữ nghĩa với nhau. Vídụ: bức thư, mạng máy tính, computer system,…
sentence câu-gồm các từ/ngữ có quan hệ ngữ pháp hay ngữ nghĩa với nhau và có chức năng cơ bản là thông báo. Ví dụ: I am reading my books.
text văn bản-hệ thống các câu được liên kết với nhau về mặt hình thức, ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng.
hieararchical relation quan hệ cấp bậc
syntagmatical relation quan hệ ngữ đoạn
association relation quan hệ liên tưởng
morphology hình thái-mối quan hệ giữa đơn vị ngôn ngữ với hình thức cấu tạo của đơn vị đó
grammar ngữ pháp-mối quan hệ giữa đơn vị ngôn ngữ này với các đơn vị ngôn ngữ hữu quan
semantic ngữ nghĩa-mối quan hệ giữa đơn vị ngôn ngữ với nội dung (mặt ý nghĩa) của đơn vị đó. Xác định nghĩa của từng từ và tổ hợp của chúng để tạo nghĩa của câu. Thí dụ trong phân tích (Ônggià) (đi) (nhanhquá), động từ “đi” có thể có nghĩa “bước đi”, hay “chết” hay “điều khiển”(khi đánh cờ),…và tương ứng ta có các nghĩa khác nhau của câu.
pragmatic ngữ dụng-mối quan hệ giữa đơn vị ngôn ngữ với mục đích sử dụng của đơn vị đó. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và ngữ cảnh sử dụng ngôn ngữ (contextofuse). Ngữ dụng như vậy nghiên cứu việc ngôn ngữ được dùng để nói về người và vật như thế nào.
flexional ngôn ngữ hòa kết
agglutinate ngôn ngữ chắp dính
isolate ngôn ngữ đơn lập
polysynthetic ngôn ngữ đa tổng hợp
classifier từ chỉ loại-phó danh từ chỉ loại: cái bàn, cuốn sách, bức thư, con chó, con sông, vì sao,…
affix phụ tố
comparative linguistics ngôn ngữ học so sánh
lexicology từ vựng học
etymology từ nguyên học-nghiên cứu lịch sử của từ
encyclopedia bách khoa toàn thư
denotative meaning nghĩa biểu vật-liên hệ giữa từ và sự vật (hiện tượng, thuộc tính, hành động,…)
significative meaning nghĩa biểu niệm-liên hệ giữa từ và ý (ý nghĩa, ý niệm, biểu niệm,…)
pragmatical meaning nghĩa ngữ dụng-còn gọi là nghĩa biểu thái, nghĩa hàm chỉ (connotative meaning) là mối liên hệ giữa từ với thái độ chủ quan, cảm xúc của người nói.
structural meaning nghĩa cấu trúc-là mối quan hệ giữa từ với các từ khác trong hệ thống từ vựng. Quan hệ giữa từ này với từ khác thể hiện trên hai trục: trục đối vị (paradigmatial axis) và trục ngữ đoạn (syntagmatical axis)
stem thân từ-có thể bao gồm một hay nhiều hình vị gốc. Ví dụ: babysit
inflection biến cách-là dạng mà trong đó có một hình vị ràng buộc kết hợp vào một từ để thể hiện những ý nghĩa ngữ pháp như: thì(tense),số (number), giống (gender), cách (case),…
derivation dẫn xuất-là dạng từ mới được hình thành trên cơ sở từ gốc kết hợp với các phụ tố nhằm thể hiện những ý nghĩa từ vựng, như: lặp lại (re-), chống (anti-), người/vật thực hiện (-er/-or),…
double consonant gấp đôi phụ âm
syntactic group đoản ngữ-một nhóm những từ có liên hệ trực tiếp với nhau ở trong câu gọi là tổ hợp từ, và loại tổ hợp từ có quan hệ chính phụ được gọi là đoản ngữ. Đoản ngữ có vai trò quan trọng trong việc phân tích cú pháp và mô hình hóa câu để hiểu câu dễ dàng.
pos tagging xác định loại từ-xem mỗi từ trong câu là loại gì (danh từ, động từ, giới từ,…)
chunking xác định cụm từ-thí dụ “ông già” là cụm danh từ, “đi” là cụm động từ, “nhanh quá” là cụm trạng từ. Như vậy câu trên có hai phân tích (Ông già)(đi)(nhanh quá) hoặc (Ông)(già đi)(nhanh quá)
parsing xác định quan hệ ngữ pháp-(Ông già)(đi)(nhanh quá) là quan hệ chủ ngữ-vị ngữ-trạng ngữ.
shallow parsing phân tích sơ bộ
fully parsing phân tích đầy đủ-phân tích cả tầng ngữ nghĩa
acoustic âm học
text to speech tổng hợp tiếng nói
alphabet set bộ chữ-là bất kỳ một tập ký hiệu nào, tập này không nhất thiết phải hữu hạn hay đếm được (nhưng trên thực tế những tập này là hữu hạn)
string chuỗi (sigma)-định nghĩa một cách hình thức những chuỗi trên một bộ chữ (alphabet)
language ngôn ngữ-là một tập những chuỗi có chiều dài hữu hạn trên một bộ chữ hữu hạn (sigma) nào đó)
grammar văn phạm
unrestricted grammar văn phạm không hạn chế-được đoán nhận bằng một máy Turing. Đây là văn phạm loại 0
context-sensitive grammar văn phạm cảm ngữ cảnh-được đoán nhận bằng một máy Turing. Đây là văn phạm loại 1.
context-free grammar văn phạm phi ngữ cảnh-sự áp dụng các luật sản sinh trong P thì hoàn toàn không bị điều kiện gì về ngữ cảnh ràng buộc. Được đoán nhận bằng PDA-push down acceptor.
derivation sequence dãy suy dẫn
derivation tree cây suy dẫn
categorized grammar văn phạm mục
Chomsky normal form dạng chính tắc
pharagraph segmentation tách đoạn-tách văn bản thành các đoạn và xem đoạn văn là một khối liên tục các câu.
token một dãy tuần tự các ký tự trong bảng chữ cái, hoặc dãy tuần tự các con số (một chữ số có chứa dấu chấm là dấu chấm thập phân được xem như là một token), hoặc một ký tự không nằm trong bảng chữ cái (như dấu chấm câu, dấu ngoặc kép, các ký tự mở rộng,…)
sigmoid hàm “nén”
back propagation lan truyền ngược
ellipsis tỉnh lược-ví dụ: I’m, o’clock, Dr.
TBL-Transformation Based Learning giải thuật học cải biến
Stochastic transduction chuyển dịch trạng thái có xác suất
acceptor máy đoán nhận
transducer chuyển dịch
parser phân tích ngữ pháp bao gồm phân tích từ pháp (ngữ pháp của từ-POS tagger) và phân tích cú pháp (ngữ pháp của câu), bước trung gian là phân đoạn ngữ (phrase–chunker)
transformation rules luật cải biến
wordnet cơ sở tri thức khổng lồ về ngữ nghĩa của từ vựng theo hướng liệt kê nét nghĩa
LDOCE-Longman Dictionary Of Contemporary hệ thống nhãn ngữ nghĩa LDOCE English
polysemy từ đa nghĩa
hamonymy từ đồng nghĩa
contrastive nghĩa không liên quan với nhau
complementary nghĩa có liên quan một cách hệ thống với nhau
homograph nghĩa của từ đồng tự
primitives sơ cấp
selectional restriction ràng buộc ngữ nghĩa
content words từ thực
ontology hệ thống nhãn ngữ nghĩa, bản thể học để phân loại tri thức
collocation ngôn từ-xét đến hình thái và ngữ nghĩa của các từ lân cận. Chẳng hạn khi thấy “bank…river” -> “bờ sông”, “bank…account/money”-> “ngân hàng”
anaphora thế đại từ
granularity độ mịn
syntactic tree transfer chuyển đổi cây cú pháp
Pp-attachment khử nhập nhằng ngữ giới từ
entry mục từ trong từ điển
idiom thành ngữ
subcategory tiểu từ loại như danh từ thuộc loại con nào (danh từ đếm được, không đếm được,…), động từ loại con nào (tha động từ, tự động từ,…)
case role ngữ pháp cách: agent (human), instrument (object)
categories danh từ chỉ loài
subcategories chủng loại
modality tình thái: từ này dùng trong cảnh huống nào: trịnh trọng, thân mật, thông tục,…
interlingual MT dịch qua ngôn ngữ trung gian
demo biểu diễn
concordance từ đồng hiện
phoneme synthesis tổng hợp âm vị
punctuation ngừng nghỉ
intonation ngữ điệu lên xuống
alignment liên kết với nhau trong ngữ liệu song song
category chủng loại như thông tin về số (ít/nhiều), về thời, đếm được.
tags Nhãn
empiricism chủ nghĩa kinh nghiệm
rationalism chủ nghĩa lý luận
data driven dữ liệu thực tiễn
theory driven mô hình lý thuyết
deductive nghiên cứu theo phương pháp xác suất thống kê
inductive nghiên cứu theo phương pháp luật suy diễn
children language acquisition nhận biết ngôn ngữ của trẻ
language performance sự thực hiện ngôn ngữ
Language competence năng lực ngôn ngữ
parole lời nói
rationalism nghiên cứu dựa theo lý luận
bilingual parallel corpora ngữ liệu song ngữ
parallel corpora ngữ liệu song song
estimation maximization ước lượng cực đại
marginal phenomena những trường hợp ngoại lệ mà không tuân theo luật chính
flip flop là hiện tượng mà khi hệ thống có một sự thay đổi nào đó để khắc phục một lỗi sai này, nhưng hệ thống sẽ dẫn đễn lỗi sai khác mà ta không ngờ tới)
post edit hiệu đính
fertility giá trị sản sinh
greedy decoding tìm kiếm tham lam
baseline gán nhãn sơ khởi
template khung luật định sẵn
pipeline style công việc thực hiện nối tiếp nhau
concept thực thể cùng loại
instance-based learning học dựa trên trường hợp (similarity, example, memory-based)
fitness hàm đánh giá
ensembles of classifier tập hợp phân lớp
discourse discourse là một nhóm có cấu trúc chặt chẽ/rõ ràng/mạch lạc (coherent) của các đơn vị văn bản. Ví dụ: “Nam giấu chìa khoá xe của Tùng. Anh ấy bị xỉn” sẽ dễ hiểu/rõ ràng/mạch lạc hơn câu “Nam giấu chìa khoá xe của Tùng. Anh ấy thích ăn rau xanh”.
discourse relations quan hệ Discourse (quan hệ Coherence) xác định các mối quan hệ giữa các câu hoặc mệnh đề.
– Quan hệ giải thích (Explanation): Nam giấu chìa khoá xe của Tùng. Anh ấy bị xỉn.
– Quan hệ lập (Elaboration): Nam đến từ TP.HCM. Anh ấy sống ở một quận trong TP.HCM.
– Quan hệ hệ quả (Result): Chiếc xe máy bị mắc mưa tối qua. Các khớp nối của nó bị rỉ sét.
– Quan hệ song song (Parallel): Bạn cần một cuốn tập. Tôi cần một cây viết.
– Quan hệ duyên cớ (Occasion): Nam lấy một chai dầu nhớt. Anh ta bôi vào các khớp nối của chiếc xe máy.
textual entailment Tạm dịch là “kế thừa văn bản”, bài toán quan tâm: phát hiện kế thừa văn bản (Recognizing TE: RTE). Cho hai đoạn văn bản, bài toán kế thừa có mục đích xác định xem nghĩa của văn bản này có thể được suy luận (kế thừa) từ một văn bản còn lại hay không. Định nghĩa logic “t (text) entails h (hypothesis)” t => h.
Được ứng dụng trong mở rộng truy vấn, phân tích ngữ nghĩa tiềm ẩn cho tìm kiếm thông tin; so khớp từ vựng, so khớp cú pháp và suy luận logic cho hệ thống hỏi đáp; sử dụng độ trùng lặp n – gram cho hệ thống dịch máy; độ trùng lặp về từ vựng, sự tương đồng về cú pháp, ngữ nghĩa cho kế thừa văn bản.
Nhãn được dùng
– Balanced classification: entailment/positive (môn bóng đá được nhiều bạn nam tham gia => một số bạn nam đang chơi thể thao), contradiction/negative (một chiếc xe đang lao vào đám đông != một người đàn ông đang lái xe ở nơi vắng vẻ), và neutral/non (một ông già và một đứa trẻ đang cười ~ hai đứa trẻ đang cười vì một con mèo đang chơi cuộn len).
– Bài toán binary classification: entailment/not entailment.
dependency parser Phân tích cây phụ thuộc tạo nên bởi các token trong câu và quan hệ hai ngôi giữa chúng. Một quan hệ phụ thuộc đơn được biểu diễn bởi relation(governor, dependent), trong đó governer và dependent là các token, và relation là một kiểu quan hệ phụ thuộc về ngữ pháp. Dạng biểu diễn này về cơ bản là một đồ thị có hướng được gán nhãn gọi là đồ thị phụ thuộc, có thể được biến đổi từ cây phân tích cú pháp.

(Còn được cập nhật…)

Tài liệu tham khảo

Advertisement

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Các thuật ngữ trong Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

  1. Hi. thanks em, anh vừa update thêm thuật ngữ discourse ở cuối bảng thuật ngữ.
   – discourse (coherent): liên quan đến mức độ chặt chẽ giữa các câu trong văn bản. Nghĩa là em đọc một văn bản thì sẽ cảm thấy các câu đều hỗ trợ ý nghĩa cho nhau.
   – pragmatic: liên quan đến ngữ cảnh sử dụng (ẩn dụ, hoán dụ, nhân hoá, …). Ví dụ từ “ăn hành” nếu dùng trong một bữa ăn thì có nghĩa là ăn một củ hành, nếu dùng trong một công việc thì có ẩn ý mọi việc đang gặp rắc rối, ví dụ thay vì nói “Nam đang bị sếp phàn nàn về chức năng của trang Web” ta có thể nói “Nam đang bị ăn hành vì chức năng của trang web”.

   Đã thích bởi 2 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s