Thống kê ứng dụng 3: Các vấn đề trong thống kê

ANOVA

Trong phần 1, ta đã biết về các khái niệm: means, median, standard deviations. Phần 2, ta cũng đã biết cách tính confidence interval và thực hiện hypothesis testing như thế nào. Trong phần cuối series học thống kê thông qua lập trình Jupyter notebook, ta giải quyết các vấn đề trong thống kê gồm:

  • Tính khoảng tin cậy như thế nào nếu mẫu dữ liệu thu thập nhỏ hơn 30?
  • So sánh hai quần thể xem chúng có khác biệt nhau hay không (thường ứng dụng trong A/B testing)?
  • Làm sao để kiểm tra 2 bản báo cáo lượt view giữa Facebook và Google bằng Chi-square?
  • ANOVA trong việc phân tích mức độ yêu thích của người dùng giữa các bộ phim?

Download: Jupyter notebook

Advertisement