DS-mini EDA: Explore Data Analysis

home_credit
home_credit

Mục tiêu của cuộc thi Home credit của Kaggle là xây dựng được mô hình dự đoán (predictive model) có điểm đánh giá (evaluation metric) AUC cao. Một mô hình Machine Learning chỉ có thể xây dựng được khi dữ liệu đầu vào đã được chuẩn bị và xử lý tốt. Kaggle cho trước tập các bảng (table), nhiệm vụ của chúng ta là biến đổi và kết hợp chúng lại thành các đặc trưng (feature) có ý nghĩa để model có thể dự đoán tốt trên tập dữ liệu chưa nhìn thấy (test set, unseen data), kết quả thực tế (label) này được giữ bí mật trên Kaggle và dùng để đánh giá các đội trong cuộc thi.

Để có thể làm feature engineering tốt, bước đầu tiên ta cần quan sát và hiểu được dữ liệu. Ta sẽ sử dụng các kỹ thuật bên thống kê gồm các số liệu thống kê và biểu đồ (visualization). Explore Data Analysis (EDA) sẽ giúp ta đánh giá, lựa chọn và biến đổi dữ liệu thành feature phù hợp cho model.

Khi đã có các phân tích từ EDA, ta sẽ có những hướng giải quyết tốt hơn khi đối mặt với các vấn đề bên dưới:

 • Dữ liệu bị NaN (Not a Number), Null (missing data), nguyên nhân từ đâu?
 • Kiểu dữ liệu không khớp (e.g. 1990.0 là kiểu số thực nhưng load lên lại là kiểu string), nên ép kiểu như thế nào?
 • Dữ liệu bị lặp (duplicate) nên chọn và bỏ bớt cái nào?
 • Dữ liệu không liên quan, có phải do nhập sai?
 • Dữ liệu bất thường (e.g. tuổi bị âm, huyết áp bằng không, ngày tháng không đúng format) nên biến đổi thế nào?
 • Dữ liệu ở dạng categorical thì nên biến đổi bằng one-hot encoding hay mapping number?
 • etc.

Descriptive Statistics

Đối với mỗi kiểu dữ liệu, ta sẽ quan tâm đến các độ đo khác nhau. Thông thường, ta có 2 loại dữ liệu, mỗi loại phân ra thành 2 kiểu con.

Categorical

 • Nomial (nhãn): ví dụ tên trái cây (táo, cam, xoài), giới tính (nam, nữ), nhóm máu (A, B, AB, O).
  Độ đo quan tâm: đếm tần suất xuất hiện (frequency), giá trị mode (độ phổ biến).
 • Ordinal (có thứ tự): ví dụ chất lượng các loại thịt (A, AA, AAA), mức độ bệnh (nhẹ, vừa, nặng).
  Độ đo quan tâm: tương tự nominal nhưng có thêm luỹ tích (cumulative) và median (trung vị).

Metric (đo lường được)

 • Discrete: số nguyên, thường áp dụng các phép đếm. Ví dụ như ngày tháng (16/9/2015), tọa độ địa lý (vĩ độ 47, kinh độ 122), tuổi tác, số lần khám bệnh mỗi năm.
  Độ đo quan tâm: tương tự ordinal nhưng có thêm average (giá trị trung bình).
 • Continuous: số thực, thường áp dụng các phép đo lường. Ví dụ các độ đo vật lý như chiều dài, cân nặng.
  Độ đo quan tâm: chia giỏ (bining), rời rạc hoá miền giá trị liên tục thành giá trị rời rạc (continuous sang ordinal). Khi đó, ta có thể áp dụng các số liệu bên ordinal cộng với 5-number summary (min/max, quantile 25 (lower), 50 (median), 75 (upper)).

Các số liệu khác mà ta quan tâm

 • Số lượng thuộc tính: bảng dữ liệu đang xét có phức tạp hay không để ước lượng thời gian phân tích.
 • Kích thước của bảng: có bao nhiêu dòng, bao nhiêu MB được lưu trên đĩa để ước lượng chi phí lưu trữ và tính toán.
 • Số lượng giá trị distinct: xác định xem dữ liệu có bị duplicate hay không. Phân loại dữ liệu thuộc kiểu categorical hay descrete.
 • Số lượng giá trị bị Null (missing data): xem xét có nên loại thuộc tính này ra không.
 • Số lượng giá trị âm: phát hiện các thuộc tính có giá trị sai ngữ nghĩa (e.g. ngày tháng bị âm, thu nhập bị âm).
 • Số lượng giá trị zeros: nếu có quá nhiều giá trị zeros thì thuộc tính này không mang lại nhiều giá trị cho feature engineering.

Data dictionary

Từ các số liệu thống kê được tổng hợp từ bên trên, ta hình thành được Data dictionary dùng để tiện tra cứu cho các phân tích sâu hơn. Thông thường, tôi sẽ lưu tất cả các phân tích và ghi chú này vào một file excel. Nếu có nhiều bảng, tôi sẽ lập một Sheet cho từng bảng. Cuối cùng, ta được một bảng report như bên dưới.

ds_mini_spread_sheet
Spread sheet

Tôi có tạo notebook hướng dẫn cách lập bảng report như bên trên tại đây. Điểm lợi có thể thấy từ việc tạo data dictionary:

 • Tự động hoá lấy số liệu từ nhiều bảng khác nhau, giúp giảm thời gian phân tích lặp đi lặp lại.
 • Truy cứu nhanh dữ liệu mà không cần chạy code lại từ đầu.
 • Chia sẻ thông tin giữa các thành viên trong nhóm dễ dàng hơn.

Bên cạnh các thông tin trên, ta có thể lưu lại tiếp nhật ký nghiên cứu của mình. Thực hiện được như vậy, ta sẽ thấy được những vấn đề còn tồn động để giải quyết từ từ và không lặp lại những thực nghiệm đã hoàn tất.

 • Những thắc mắc về dữ liệu mà bạn muốn phân tích kỹ hơn. Ví dụ, tại sao thời gian lại là số âm, ý nghĩa tên các thuộc tính thực chất là gì, mối quan hệ giữa các hồ sơ đi vay là như thế nào, etc.
 • Những giả thuyết bạn đề ra, kết quả mà bạn dự đoán và thực tế thu được là gì. Việc này giúp bạn tránh được tư duy chủ quan về dữ liệu mà thực tế không phải như vậy. Ví dụ, bạn giả định nam giới là trụ cột của gia đình nên số lượng đi vay sẽ nhiều hơn nữ giới, nhưng thực tế sau khi phân tích bạn thấy nữ giới đi vay nhiều hơn hẳn nam giới.
 • Những features mà bạn nảy ra trong lúc phân tích, dùng làm ý tưởng feture engineering sau này.
 • Ghi chú lý do bạn thêm bớt dữ liệu, loại bỏ các thuộc tính vì nguyên nhân nào.
 • Và các biểu đồ (visualization).

Visualization

Để có thể trình bày biểu đồ, ta cần ánh xạ tập các thuộc tính vào không gian biểu diễn. Ta thực hiện hai bước

 • Nhận diện kiểu dữ liệu (categorical, metric).
 • Chọn biểu đồ phù hợp với kiểu dữ liệu hiện tại.

Chọn biểu đồ phù hợp với kiểu dữ liệu hiện tại

Categorical

 • Nominal: pie chart (số lượng label nhỏ), word cloud (số lượng label lớn), bar chart (clustered, stacked).
 • Ordinal: như nominal và có thêm step chart (cumulative).

Metric

 • Discrete: bar chart (clustered, stacked)
 • Continuous: histogram (binning, discretizing), multiple histogram, cumulative histogram, box-plot (5-number summary)

Charts

Pie chart: thể hiện mối quan hệ theo phần trăm giữa các phần so với tổng thể. Thích hợp khi bạn muốn truyền tải sự phân bổ. Ví dụ, tỉ lệ phần trăm số lượng Male (M) vs Female (F). Ở đây, ta thấy F chiếm hơn 65%.

ds_mini_pie_chart

 

Word cloud: thường dùng khi số lượng categories nhiều. Category nào càng phổ biến thì kích thước hiển thị càng lớn. Ví dụ, word cloud thể hiện sự phổ biến của các bậc học. Ở đây, ta thấy bậc học “secondary” là phổ biến.

ds_mini_word_cloud

Bar chart: là biểu đồ dạng thanh đứng hoặc ngang dùng biểu thị số liệu và so sánh giữa các hạng mục (categories). Một trục dùng để biểu thị các categories, trục còn lại biểu thị các nấc giá trị riêng biệt. Ví dụ, số lượng Male (M) vs Female (F). Ở đây, ta thấy số lượng F chiếm ưu thế.

ds_mini_bar_chart

Bar chart (group): tương tự như bar chart nhưng được phân chia thêm các nhóm nhỏ hơn. Ví dụ, số lượng phân bố của người đi vay quịch nợ (1) và trả nợ (0) ở mỗi giới tính.

ds_mini_bar_chart_group

Bar chart (stacked): tương tự như bar chart (group) thay vì đặt các nhóm liền kề, ta đặt chúng xếp chồng lên nhau. Theo cách này, ta vừa biết được số lượng thật sự của nhóm cha (CODE_GENDER) vừa biết số lượng phân bố của từng nhóm con (TARGET).

ds_mini_bar_chart_stacked

Step chart (cumulative): dùng cho kiểu dữ liệu Ordinal và Descrete, các giá trị đã được sắp tăng dần trên trục số. Như vậy, đối với từng category ta xác định được luỹ tích từ trước đến giờ là bao nhiêu. Ví dụ, số lượng tiền vay tín dụng luỹ tích trong 5 tháng liên tiếp như thế nào.

ds_mini_step_chart

Histogram: là biểu đồ thể hiện phân bố của các điểm dữ liệu. Ta chọn số lượng chia giỏ (bins) phù hợp để gom miền giá trị liên tục vào các khoảng đoạn. Tương đương với việc ta có Bar chart trên trục số đã được rời rạc hoá. Số lượng chia bin càng nhiều thì biểu đồ càng mịn, ngược lại biểu đồ sẽ thô hơn. Ví dụ, histogram của tín dụng theo từng bin.

ds_mini_histogram

 

Boxplot: thể hiện 5 giá trị chính trong miền số thực: Q1 – 1.5 * IQR, Q1 (25%), median, Q3 (75%), Q3 + 1.5 * IQR (IQR: InterQuartile Range = Q3 – Q1). Giúp phát hiện giá trị outliers. Ví dụ, boxplot cho phân bố giá trị của giá sản phẩm.

ds_mini_box_plot

Scatter plot: thể hiện mối tương quan giữa 2 biến. Ví dụ, scatter plot giữa biến AMT_CREDIT và AMT_ANNUITY. Những biến có độ tương quan cao thì không nên áp dụng cùng phép thống kê

ds_mini_scatter

Bạn có thể đọc thêm các notebook trong chương Visualization trong khoá học Data science mini course bên dưới:

Advertisement

Một suy nghĩ 7 thoughts on “DS-mini EDA: Explore Data Analysis

 1. Cám ơn vì blog có nhiều bài viết hay .
  Có thể không phù hợp với chủ đề bài viết nhưng cho phép tôi hỏi một chút :

  1/Tôi muốn xây dựng chương trình ( hoặc tool) để dự báo chi phí trong tương lai dựa vào các chính sách lương , phúc lợi … hiện tại của công ty . Mục đích là để nhìn thấy chi phí trong khoảng 6 tháng sau , 12 tháng sau …. hoặc để đánh giá ảnh hưởng của 1 chính sách mới như tăng lương thêm …. Cái này thì có công cụ nào hỗ trợ hay chưa ? Nếu chưa thì để giải quyết bài toán này thì cần làm những gì ? có liên quan gì đến Data Analysis ?

  2/Công ty muốn xây dựng hệ thống để đánh giá , dự báo sự gắn bó của nhân viên với công ty , để làm được hệ thống này thì cần những gì ?

  Rất mong nhận được hướng dẫn của ad.
  Cám ơn,

  Thích

  1. Chào bạn,

   1/ Bài toán dự đoán phía doanh nghiệp thường sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu (Business Intelligence – BI), và dựa vào kinh nghiệm quản lý của cấp lãnh đạo để ra quyết định. Các mô hình về dự đoán dạng “time series” dụ như chứng khoán, cần khai thác nhiều dữ kiện liên quan (như bạn đã đề cập) thì mới cho ra kết quả dự đoán chính xác cao. Tools thì bạn có thể tham khảo https://www.tableau.com/

   2/ Các mô hình dự đoán cần quá trình thu thập dữ liệu và gán nhãn để mô hình có thể học. Một số dữ kiện để dự đoán bạn có thể tham khảo như các cuộc thi về “employee resignation/attrition/churn prediction” (https://www.kaggle.com/harriken/employeeturnover#commentInteractions.csv)

   Thích

 2. Chào chú, cảm ơn chú vì bài viết rất súc tích và đầy đủ thông tin ạ.
  Cháu vừa mới tiếp cận với ML được một thời gian ngắn nhưng cháu muốn tìm hiểu nó một cách có hệ thống nên đang đọc các kiến thức nền tảng dần dần. Hiện tại cháu đang muốn thu thập dữ liệu môi trường (gió, nhiệt độ, độ ẩm, UV) để dự đoán lượng bụi trong không khí. Về giải thuật cháu đã đọc qua một cuốn về ML cơ bản, tuy nhiên cháu đang loay hoay ở giai đoạn tiền xử lý dữ liệu để làm input cho việc xây dựng model.
  Nếu được, cháu mong chú có thể chỉ ra để xây dựng một mô hình ML như vậy cháu cần đi qua những bước nào (một cách tương đối chi tiết) được không ạ?
  Mong chú phản hồi, cảm ơn chú một lần nữa ạ!

  Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s