Expectation maximization (EM) hỏi gì đáp nấy

Expectation maximization
Expectation maximization

Dùng để làm gì? Trong khai thác dữ liệu, phương pháp tối đa hóa kì vọng (EM) là thuật toán gom nhóm (clustering) dữ liệu (như k-means) được dùng trong tác vụ khám phá tri thức (knowledge discovery).

Trong thống kê, thuật toán EM lặp (iterate) và tối ưu hóa (optimize) khả năng (likelihood) nhìn thấy dữ liệu quan sát (seeing observed data) thông qua việc ước lượng tham số (parameters estimation) cho mô hình thống kê (statistical model) cho các biến không quan sát được (unobserved variables).

Tiếp tục đọc “Expectation maximization (EM) hỏi gì đáp nấy”

Advertisement